«اگر نماز نافله به جا می آوردی، پدرت تو را خواند، نماز را