پیروزی تیم ملی برزیل در اولین بازی کوپه امریکا را ب تمامی