ﭼُﻐﺎزَﻧﺒﯿﻞ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﯾﻼم ) ﻋﯿﻼﻣﯽﻫﺎ و(...

ﭼُﻐﺎزَﻧﺒﯿﻞ

ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﯾﻼم )
ﻋﯿﻼﻣﯽﻫﺎ و( در ﺣﺪود ۱۲۵۰ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪها ﭼﻐﺎزﻧﺒﯿﻞ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از ﺷﻬﺮ دوراوﻧﺘﺶ اﺳﺖ . اﯾﻦ
ﺳﺎزه در ۱۹۷۹ اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﻬﺮ ﻣﯿﺮاث
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺟﺎیﮔﺮﻓﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮا [۱]
ارزش اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار