تقديم به همه مادرا مخصوصا مادر خودم که تازه فوت شده.دلم براش...

تقديم به همه مادرا مخصوصا مادر خودم که تازه فوت شده.دلم براش تنگ شده