نمای نزدیک تر از چغازنبیل


چغازنبیل
 در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ، د...

نمای نزدیک تر از چغازنبیلچغازنبیل
در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻮش واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ . اﯾﻦ ﺳﺎزه در ۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮش ۳۵و ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻮﺷﺘﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ
دز ، ﻣﺮز اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ، در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﺟﺰء ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد . اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ۴۸ دﻗﯿﻘﻪ ۳۰و ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﭘﻬﻨﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ۳۲ دﻗﯿﻘﻪاﺳﺖ .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار