دوست داشتن یعنی: :اونی که اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی.. هر