قدیمی ترین تصاویر تخت جمشید در اسناد دانشگاه شرق شناسی شی