من ازاین دنیا چی میخوام دوتا صندلیه چوبی که من و تو روبشو