سلامتی همه نیمکت اخریا،سلامتی اونی ک موقع امتحان میرفت می