پسرابه جای اینکه کلیپس دخترارومسخره کنند یه فکری براخودشو