اوباما ریس جمهور امریکا گفت : فقط به عشق بچه های( کرج) کو