آیا میدانستید دیاکو و امپراطوریه ماد از کوردها بودند؟