وای ازتشنگی مردم....خخخخخخخ الکی مثلا من روزه م....