اونایی که با منو مینهو میرن سفر امریکا زود بگن بلیت براشو