گفت و گو با آملیا اسدی تماشاگر زن بازی والیبال ایران و ای