بچها سلام.امیربختیاریم. به مشکل برخوردم. . .کسی میتونه کم