نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فَقَط یِ بار ...😥 😤 😬 😬

فَقَط یِ بار ...😥 😤 😬 😬

-[هَر آدَمی فَقَط یِ نَفَرُو دآرِه کِـ حآلِشُو خِیلی خُوب میکُنِه و فَقَط یِ نَفَرُو دآرِه کِ،حآلِشُو خِیلی بَد میکُنِه! بیچآرِه عُونیکِ این دُونفَرِش یِ نَفَرِه:)]- #lisa #me #blackpink پ.ن:هرڪی بے عجآزع ڪپی ڪرد #گآییدص ...

-[هَر آدَمی فَقَط یِ نَفَرُو دآرِه کِـ حآلِشُو خِیلی خُوب میکُنِه و فَقَط یِ نَفَرُو دآرِه کِ،حآلِشُو خِیلی بَد میکُنِه! بیچآرِه عُونیکِ این دُونفَرِش یِ نَفَرِه:)]- #lisa #me #blackpink پ.ن:هرڪی بے عجآزع ڪپی ڪرد #گآییدص پص عجآزع بگیر بآو

-[هَر آدَمی فَقَط یِ نَفَرُو دآرِه کِـ حآلِشُو خِیلی خُوب میکُنِه و فَقَط یِ نَفَرُو دآرِه کِ،حآلِشُو خِیلی بَد میکُنِه! بیچآرِه عُونیکِ این دُونفَرِش یِ نَفَرِه:)]-

-[هَر آدَمی فَقَط یِ نَفَرُو دآرِه کِـ حآلِشُو خِیلی خُوب میکُنِه و فَقَط یِ نَفَرُو دآرِه کِ،حآلِشُو خِیلی بَد میکُنِه! بیچآرِه عُونیکِ این دُونفَرِش یِ نَفَرِه:)]-

شُدیم یِ سِری جَوون کِ تویِ مَغزِمون خونه سالمندانه بی حوصله، خسته، ناراحت :/

شُدیم یِ سِری جَوون کِ تویِ مَغزِمون خونه سالمندانه بی حوصله، خسته، ناراحت :/

فَقَط یِ اِکسواِل میفَهمِع دُنیآی مآ چِقَدر کوچیکه:] #exo

فَقَط یِ اِکسواِل میفَهمِع دُنیآی مآ چِقَدر کوچیکه:] #exo

یِ سِری بود و نَبودِشون مُهِم نیست... دِلی رو نِمیشکَنه کَسی رو نِگَرآن نِمیکُنه فَقَط یِ لیست ۵۰ نَفَره میشه ۴۹ نَفَر =)👐 وَلی بَعضیآ اگِ نَبآشَن~👣 یِ دِل میشکَنه~💔 یِ روح بیمآر میشِه~💛 😧 ...

یِ سِری بود و نَبودِشون مُهِم نیست... دِلی رو نِمیشکَنه کَسی رو نِگَرآن نِمیکُنه فَقَط یِ لیست ۵۰ نَفَره میشه ۴۹ نَفَر =)👐 وَلی بَعضیآ اگِ نَبآشَن~👣 یِ دِل میشکَنه~💔 یِ روح بیمآر میشِه~💛 😧 یِ نَفَر از زِندِگیش نآامید میشِه~😔 😓 😢 یِ قَلب دیگِع بِ هیچکَس اِعتِمآد نِمیکُنه~🙃 ...

//فَلسَفـِهـ زِندگیع یِ سِری عَـز عآدَمآ هَمـ اینع کـِ

//فَلسَفـِهـ زِندگیع یِ سِری عَـز عآدَمآ هَمـ اینع کـِ "دَهَنـ دآرَعمـ چِرآ گوهـ نخورَعمـ!"//😂

حآلِ هیچکَس اینجآ خوب نیست مآ فَقَط یِ مُشت بآزیگَرِ مآهِریم :):blue_heart:

حآلِ هیچکَس اینجآ خوب نیست مآ فَقَط یِ مُشت بآزیگَرِ مآهِریم :):blue_heart:

بگم عُقده ای؟:/

بگم عُقده ای؟:/

یِ سِری هآ هَم هَستَن کِ روزآ کویینَن *-*👑 اَمآ شَبآ رو اینَن 🖕 😹

یِ سِری هآ هَم هَستَن کِ روزآ کویینَن *-*👑 اَمآ شَبآ رو اینَن 🖕 😹

یِ سِری عآدَمآ هَستَن کِ وآقِعَن [لَعنَتیَن] وُ هیچ چیزُ هیچ کَسی نِمیتونِ جآشونُ پُر کُنه ! [زامبیمـ❤ ]

یِ سِری عآدَمآ هَستَن کِ وآقِعَن [لَعنَتیَن] وُ هیچ چیزُ هیچ کَسی نِمیتونِ جآشونُ پُر کُنه ! [زامبیمـ❤ ]

یِ دَرد تویِ مغزَم یِ عُقده بآ یِ رَفتن یِ حِس بَدی ک هَمه شَهر رَدِت کردَن =}

یِ دَرد تویِ مغزَم یِ عُقده بآ یِ رَفتن یِ حِس بَدی ک هَمه شَهر رَدِت کردَن =}

یِهــ سِری حَرفآ هَســ کِهــ نِمیشِهــ بِهـ بَقیهـ زَد

یِهــ سِری حَرفآ هَســ کِهــ نِمیشِهــ بِهـ بَقیهـ زَد

یِ شب بَد یِ شبِ غیرِ عادیُ سَرد تو خونه تَنها یِ سِری فِکرُ خیالُ ، دوبارهِ دَرد

یِ شب بَد یِ شبِ غیرِ عادیُ سَرد تو خونه تَنها یِ سِری فِکرُ خیالُ ، دوبارهِ دَرد

◀◀ یِ سِری چیزآ رو بآید #یَدَک کِشید❂ اِجبآری❂ ▶▶ 00:23

◀◀ یِ سِری چیزآ رو بآید #یَدَک کِشید❂ اِجبآری❂ ▶▶ 00:23

من هَنــوزَم تو فِکرِتَم یِ سَره فَقَط امید وارم این روزا بِگذَره

من هَنــوزَم تو فِکرِتَم یِ سَره فَقَط امید وارم این روزا بِگذَره