همتون عقده ای هستید میدارن ویسگون. . .که پروفایل منو مسدو