خب بچهها من اومدم باقسمت13ماه نو و قسمت14به دوشرط گذاشته