بچه ها لطفا تبلیغش کنید دنبال شم کنید جبران میکنم هر کی د