چ غریبانه میگریست درآن شب بی تو تکه ابری ک سکوت وجودم را