آرزودارم بگیرم عکس سلفی دربقیع........ ازخودم باگنبد وگلد