ایشالله هر کی صلوات نفرسته ی جوش گنده تو مماغش در بیاد.