درعرشه سفینه ات ای نوح کربلا جای برای ادم های کشتی شکته ه