گناه رفته در چشمم، خدا دارد فوت می کند؛ این اشک ها بی دلی