هیچکس باسیگارکشیدن مردنشد؛ولی خیلی هابانامردی سیگاری شدن