مهم نیست تو دوسشون نداری ازشون بدت میاد مهم منم و طرفدارش