این بازی ها خیلی مهمه چون سهمیه ی المپیک رو هم مشخص میکنه