عرب هرچه باشد مرا دشمنس است کج اندیشه بد خوی اهریمن است