ستاره ها هیچگاه ازخاطر آسمان نمیروند بگذار دل من آسمان با