میدونین این سه میمون که تو گوشیهای موبایل هستند،نماد چی ه