موفقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن بدون اینکه شور و