انسانهای سطحی به شانس اعتقاد دارند. انسان های قدرتمند به