بحران آب به قدری شدت گرفته که اگر تدبیری برای آن اندیشیده