بسوزد خانه ی لیلی ومجنون که رسم عاشقی در عالم انداخت