شما تونستین رنگارو بگید بدون اینکه لغات رو بخونین؟