خیلی جای خوشگلی حتما انایی که نرفتن برن واقعا جای قشنگی