تست هوش: هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه درحال حرکت است و