اینـ روزها همـ خوشحالمـ همـ غمگینـ. . .نمیفهممـ. . .خودمـ هم...

اینـ روزها همـ خوشحالمـ همـ غمگینـ. . .

نمیفهممـ. . . خودمـ همـ حالمـ را نمیفهممـ. . . گاهیـ قند در دلمـ آبـ میشود و روحمـ بهـ آسمانـ پر میکشد. . . گاهیـ تنها دلمـ اتاقیـ میخواهد تاریکـ و سوتـ و کور. . . کهـ بنشینمـ گوشهـ کنارشـ و ثانیهـ بهـ ثانیهـ امـ را همـ آغوشـ غمـ شومـ نمیدانمـ. . . تنها چیزیـ کهـ میدانمـ اینـ استـ کهـ اینـ روزها دلمـ بچهـ میشود دمیـ میخندد دمیـ میگرید و پا بهـ زمینـ میکوبد دمیـ بهانهـ هایـ کودکانهـ میگیرد . . . (دلـ کوچکـ منـ) آرامـ باشـ. . . خودمـ هوایتـ را دارمـ. . .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است