خوب باش وخوب بودن را بیاموز نیکی کن ونیکی را سرلوحه کارت