محبت آتشی در جانم افروخت که تا دامان محشر بایدم سوخت عجب