تقدیم به همگی .البته اگه دوستان لطف کنند و به اسم خودشون