ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮ...

ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ، ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ...!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار