inaro khalam khodesh durost karde , ba ghashoghe ye bar m