ب سلامتی همه اونایی ک دلشون از یکی دیگه گرفته,ولی برای ای