به سلامتی کسی که تا اسم عشقش میاد بی اراده دلش میلرزه و ب