ترسم که شعر سنگ مزار من این شود ... این هم جمال یوسف زهرا