بفرماییدپفک وچیپس،دیروزخونه ی دوستامون نصفشوخودم خوردم ..