هی غریبه روی کسی دست گذاشتی که همه ی دنیای منه....