به انسان ها اعتماد نکن پایش بیفتد کاری میکند که ازپس هیچ